Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 3427

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Zawiera treści w formie grafik bez tekstu alternatywnego przed dniem 4.01.2023 r. Od dnia 5.01.2023 r. - zgodna.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Sucharska.
E-mail: sekretariat@spj.nieporet.pl
Telefon: (22)772-30-69 


Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Józefowie Agnieszka Powała
Adres: ul. Szkolna 62, 05-119 Legionowo 
E-mail: dyrektor@spj.nieporet.pl
Telefon: (22)772-30-69 
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła jest budynkiem parterowym  posiada dwa wejścia główne: pierwsze od ulicy Szkolnej z możliwością wjazdu dla osób niepełnosprawnych, drugie wejście od strony dziedzińca, które posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,do tego wejścia prowadzą schody. 
W szkole znajduje się jedna toaleta  dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do budynku szkoły i wszystkich pomieszczeń mozna wejść z psem asystującymi psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ania oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
Przed budynkiem szkoły wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych pierwsze miejsce znajduje się przed budynkiem szkoły od strony dziedzińca drugie miejsce  znajduje się przy hali sportowej.