Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 1486

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im.Wandy Chotomskiej w Józefowie

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im.Wandy Chotomskiej w Józefowie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2010-06-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-06-01


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 

Brak wersji kontrastowej strony

 

Brak tekstowej wersji alternatywnej w postaci tekstu

 

Nie mamy powiększania wielkości czcionki

 

Pliki pdf w formie skanu

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Kowalska.

E-mail: sekretariat@spj.nieporet.pl

Telefon: 227723069


Każdy ma prawo:

 

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie Agnieszka Powała

Adres: Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie ul.Szkolna 62, 05-119 Legionowo

E-mail: dyrektor@spj.nieporet.pl

Telefon: 227723069


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Szkoła jest budynkiem parterowym  posiada dwa wejścia główne: pierwsze od ulicy szkolnej z możliwością wjazdu dla osób niepełnosprawnych,drugie wejście od strony dziedzińca, które posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,do tego wejścia prowadzą schody. 
W szkole znajduje się jedna toaleta  dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do budynku szkoły i wszystkich pomieszczeń mozna wejść z psem asystującymi psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ania oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
Przed budynkiem szkoły wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych pierwsze miejsce znajduje się przed budynkiem szkoły od strony dziedzińca drugie miejsce  znajduje się przy hali sportowej.