Obiady

Liczba odwiedzających: 479

Obiady szkolne

Jadłospis 06-10.12.2021

Cena obiadu: 11,00 zł (zupa + drugie danie + kompot)

Abonament za miesiąc Grudzień  176 zł (dni wolne od zajęć to 23-31 grudzień)

Opłaty za obiady dokonujemy do 10-tego każdego miesiąca 

W przypadku nieobecności ucznia korzystającego z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za obiad, po wcześniejszym odwołaniu posiłku.Odwoływanie obiadu każdego dnia do godz. 08:00 
pod numerem (SMS) tel.: 665-618-176 lub gastronomia.gera@interia.pl

W przypadku rezygnacji z posiłków konieczne jest poinformowanie naszej firmy telefonicznie lub mailowo.

GASTRONOMIA Beata Gera  
nr rachunku: 43 8013 1029 2003 0015 8974 0001

W tytule prosimy wpisać: SP Józefów, Imię  Nazwisko, klasa oraz miesiąc. 
Np.: SP Józefów, Jan Kowalski, 3b, wrzesień

 

Regulamin

1. Zapisy na obiady szkolne są dokonywane na podstawie ,, karty zgłoszenia dziecka na obiady’’ Wypełniając formularz zgłoszeniowy, deklarują Państwo chęć, aby dziecko korzystało z posiłków przez cały rok szkolny 2021/2022. 
Zapisy i wypisy należy zgłaszać e-mailem gastronomia.gera@interia.pl 
2. W przypadku rezygnacji z posiłków, konieczne jest poinformowanie naszej firmy e-mailem gastronomia.gera@interia.pl lub telefonicznie 665-618-176. Brak zgłoszenia rezygnacji z posiłków wiąże się z koniecznością zapłaty za posiłki.
3. Odpis za niewykorzystane posiłki przysługuje wyłącznie po zgłoszeniu nieobecności ucznia telefonicznie (SMS) lub e-mailowo. Nieobecności należ zgłaszać do godziny 8:00
4. Każda zgłoszona nieobecność jest odliczana od kwoty żywienia w następnym miesiącu, o wysokości kwoty będą informowani Państwo drogą elektroniczną. 
5. O rezygnacji z posiłków , bądź o wszelkich zmianach każdorazowo należy informować naszą firmę.
6. Brak wniesienia opłaty za obiady szkolne nie jest jednoznaczne z rezygnacją z obiadów.
7. Niezgłoszenie rezygnacji z obiadów szkolnych nie zwalnia z ponoszenia opłaty za przygotowanie posiłku.
8. Niezgłoszona rezygnacja lub nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
9. Posiłki wydawane są tylko i wyłącznie na podstawie aktywnej karty obiadowej. 
10. Karta wydawana jest uczniowi po podpisaniu regulaminu i formularza przez rodzica. Karta ważna jest przez wszystkie lata nauki w szkole. Do obowiązku ucznia należy dbać o kartę i utrzymać ją w jak najlepszym stanie.
11. Składając rezygnację z posiłków oraz kończąc edukację należy zwrócić kartę.
12. O zgubieniu karty należy poinformować naszą firmę, aby zapobiec korzystaniu z niej przez osoby trzecie.
13. Opłata za wydanie duplikatu karty to 10 zł.
14. Płatności za posiłki należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.
15. W przypadku nie uregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, rodzice otrzymują upomnienia i zgłaszany jest ten fakt wychowawcy klasy. Po 5 dniach nieuregulowania obiad dla dziecka zostaje wstrzymany.
16. Harmonogram opłat za posiłki będzie umieszczany na stronie szkoły w poszczególnych miesiącach.


Cena obiadu:
Zestaw ( zupa + II danie + kompot) 11,00 zł
zupa 4 zł
II danie 7 zł

Obiad jednorazowy bez wcześniejszego zgłaszania:
Zupa 5 zł
II danie 10 zł