Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Logo szkoły
10-lecie nadania imienia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im.Wandy Chotomskiej w Józefowie


Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im.Wandy Chotomskiej w Józefowie. • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
 • Brak wersji kontrastowej strony


 • Brak tekstowej wersji alternatywnej w postaci tekstu


 • Nie mamy powiększania wielkości czcionki


 • Pliki pdf w formie skanu


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktoweKażdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie Agnieszka Powała

 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie ul.Szkolna 62, 05-119 Legionowo

 • E-mail: dyrektor@spj.nieporet.pl

 • Telefon: 227723069


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Szkoła jest budynkiem parterowym  posiada dwa wejścia główne: pierwsze od ulicy szkolnej z możliwością wjazdu dla osób niepełnosprawnych,drugie wejście od strony dziedzińca, które posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,do tego wejścia prowadzą schody.
W szkole znajduje się jedna toaleta  dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do budynku szkoły i wszystkich pomieszczeń mozna wejść z psem asystującymi psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ania oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
Przed budynkiem szkoły wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych pierwsze miejsce znajduje się przed budynkiem szkoły od strony dziedzińca drugie miejsce  znajduje się przy hali sportowej.


Statystyka strony

Strona oglądana: 1204 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 23.09.2020 r., godz. 11.24
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 23.09.2020 r., godz. 11.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.09.2020 r., godz. 11.24Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2011-2013 Szkoła Podstawowa w Józefowie
e-mail: dyrektor@spj.nieporet.pl, vice_dyrektor@spj.nieporet.pl, administracja@spj.nieporet.pl, sekretariat@spj.nieporet.pl
Zawartość merytoryczna: Anna Kostro Olechowska
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 kwietnia 2010 r.